ออมสิน ธกส ปล่อยสินเชื่อ ใช้ปลดหนี้นอกระบบ ให้คนมีรายได้น้อย 2560

ออมสิน ธกส ปล่อยกู้สินเชื่อ คนมีรายได้น้อย 5 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2560 ครม. มีมติเห็นชอบให้ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ร่วมปล่อยกู้ ให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ตามนโยบายของครม.

โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป เกษตรกร แม่ค้า อาชีพอิสระ ยื่นกู้ได้ไม่เกิน รายละ 5 หมื่นบาท เงื่อนไข ต้องมีคนร่วมค้ำประกัน 1 คน อัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกิน ร้อยละ 0.85 ต่อเดือน (หรือ 10% ต่อปี) ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี

ส่วนเกณฑ์การพิจารณาปล่อยสินเชื่อ จะพิจารณาความามารถในการชำระหนี้จากรายได้ และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยตรงสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้

ทั้งนี้โครงการสินเชื่อดังกล่าว จะช่วยให้กลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อย สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ในกรณีมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินเร่งด่วน โดยไม่ต้องไปใช้บริการสินเชื่อนอกระบบ ซึ่งสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

  • เพื่อให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และเกษตรกรรายย่อย ที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ
  • วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อธนาคารออมสิน ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
  • วงเงินให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท
  • กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ และ/หรือเกษตรกรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
  • ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการ
  • ระยะเวลาการให้กู้ยืมไม่เกิน 5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน
  • ต้องมีบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • โดยหลักเกณฑ์ในการปล่อยสินเชื่อ จะพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้ และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสดออนไลน์ 2562