สมัครบัตรเดบิต BLACKPINK กสิกรไทย ลุ้นบัตร Fan Meeting 2020

บัตรเดบิตกสิกร Blackpink fan meeting

ลุ้นบัตร BLACKPINK Fan Meeting วันที่ 24 มีนาคม 2563 จำนวน 2,500 ที่นั่ง มูลค่ารวม 7.5 ล้านบาท เพียงใช้บริการผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ง่ายๆ แค่สมัครบัตร KBank x BLACKPINK ผ่าน K PLUS หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา ก็ลุ้นได้ไปแฟนมีต เจอแน่ 24 มีนาคม 2020 นี้

condition
พิเศษ! 100 ที่นั่ง สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายรวมสูงสุดผ่าน ช่องทางที่ธนาคารกำหนด 100 ท่านแรก

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ลุ้นบัตร BLACKPINK Fan Meeting

 • ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์บนเว็บไซต์ www.bad-it.com ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 256229 กุมภาพันธ์ 2563
 • ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต BLACKPINK กสิกรไทย รับทันที 100 สิทธิ์/บัตรเดบิต 1 ใบ (สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)
 • สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายรวมสูงสุดผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด 100 ท่านแรก รับทันทีบัตร KBank x BLACKPINK FAN MEETING รวมทั้งสิ้น 100 รางวัล
 • ประกาศรางวัลวันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่เว็บไซต์ www.bad-it.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 • เพียงสมัครบัตรเดบิต BLACKPINK กสิกรไทย ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. 2562 –29ก.พ. 2563และใช้บริการผ่านช่องทางที่ธนาคารก าหนด ระหว่างวันที่ 17 ธ.ค. 2562 –29ก.พ. 2563
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ากสิกรไทย ที่ลงทะเบียนร่วมรายการผ่านเว็บไซต์ www.bad-it.com / BLACKPINK fan meetingเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ากสิกรไทยที่มีสัญชาติไทย และต้องเป็นผู้ถือบัตรเดบิต BLACKPINK กสิกรไทยเท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ การใช้บริการผ่านตู้เอทีเอ็ม/เติมเงินบัตร YouTrip/เติมเงิน DolfinWallet/ การซื้อขายหน่วยลงทุนทุกประเภท/การซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ/ การช าระเบี้ยประกันชีวิตและประกันภัยทุกประเภท/ การช าระภาษี ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ / รายการใช้จ่ายที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง ตลอดจนรายการค่าชำระสินค้า/บริการที่มีการขอคืน เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกในภายหลัง
 • จำกัดสิทธิ์การรับของรางวัล 1 ท่าน/1รางวัลเท่านั้น ในกรณีผู้ร่วมกิจกรรมได้รับของรางวัลมากกว่าหนึ่งรางวัล ธนาคารของสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น
 • กำหนดจับรางวัลในวันที่ 6 มี.ค. 2563 ณ ธนาคารกสิกรไทย ส านักแจ้งวัฒนะ เลขที่ 47/7 ม.3 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามใบอนุญาตส าหรับโครงการเลขที่ 665 / 2562 ออกให้ ณ ที่ว่าการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 11 มี.ค. 2563 บนเว็บไซต์ www.BAD-it.com
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 5 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร หากครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้มิสิทธิ์ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ และธนาคารจะพิจารณามอบของรางวัลให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่น ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในลำดับสำรองต่อไป
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันเนื่องมาจากการได้รับรางวัล
 • ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ KPLUS และต้องมีสถานภาพเป็นผู้ถือบัตรเดบิต BLACKPINKกสิกรไทย จนถึงขณะที่ได้รับรางวัล และไม่เคยฝ่าฝืน หรือละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ใช้บริการ K PLUS หรือบัตรเดบิตกสิกรไทย แต่อย่างใด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จับรายชื่อส ารองในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นแทนได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตร KBankX BLACKPINK Fan Meeting 2020 ให้ใหม่ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
 • บุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย บุคคลในครอบครัวของบุคคลในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย  และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการน าภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการรายการส่งเสริมการขายนี้ออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์ส าหรับธุรกิจของธนาคาร หรือบุคคลอื่นใดตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยภาพถ่ายดังกล่าวถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมลุ้นรางวัล และ/หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ภายใน 7 วันทำการผ่านเว็บไซต์ www.BAD-it.com
 • กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับของรางวัล และ/หรือสิทธิ์ในการได้รับรางวัล คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท การสมัครบัตรเดบิต BLACKPINKกสิกรไทย การสมัครแอปพลิเคชัน K PLUS/K+ Marketเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.BAD-it.com หรือ K-Contact Center โทร. 02-888-8888 ต่อ 816
สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสดออนไลน์ 2563