โครงการ ลงทะเบียนคนจน ผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 ปี 2560 มีขั้นตอนอย่างไร?

โครงการ ลงทะเบียนคนจน รอบ 2 มีขั้นตอนอย่างไร?

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 หรือ โครงการลงทะเบียนคนจน ผู้มีรายได้น้อย รอบ 2 เปิดให้ยื่นแบบฟอร์ม ในช่วงเดือน มี.ค. 2560 หวังรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการอื่นๆ และแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ

ซึ่งการเปิดให้คนจนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเร็วกว่ากำหนด ก่อนในช่วงเดือน ก.ค. -ส.ค. ของทุกปีนั้น ก็เพื่อต้องรวบรวมเก็บฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย

ก่อนจะช่วยเหลือเรื่องการให้สวัสดิการเพิ่มเติ่ม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี และการทำประกันภัยอุบัติเหตุ รวมถึง ทำให้ทราบข้อมูลถึงเรื่องทรัพย์สิน-หนี้สิน ก่อนนำไปแก้ปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป

ดังนั้น หากผู้มีรายได้น้อย ท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถไป ติดต่อขอลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าว ได้ที่

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย

โดยมีหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ก็สามารถใช้ในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้

ส่วนคุณสมบัตินั้น มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • ต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542
 • และเป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2559
 • ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 100,000 บาท ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 • ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการลงทะเบียนคนจน ผุ้มีรายได้น้อย รอบ 2

เตรียมความพร้อมลงทะเบียน มี 3 ข้อหลักๆ คือ ขอแบบฟอร์ม เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนไปด้วยตัวเองและรอรับเอกสาร ใน ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

1. การขอและดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน

ผู้ลงทะเบียนในโครงการ สามารถขอแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • คลังจังหวัด
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งสิ้น 3,669 หน่วยรับลงทะเบียน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง www.mof.go.th, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th, อีเพย์เมนต์ www.epayment.go.th และเว็บไซต์ของหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 5 หน่วยงานข้างต้น

2. การทำความเข้าใจและกรอกแบบฟอร์ม

ผู้ลงทะเบียนควรศึกษาแบบฟอร์มให้เข้าใจ และเตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้พร้อม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, เลขบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา และบุตร, สมุดทะเบียนบ้าน, ทะเบียนผู้พิการ, ทะเบียนเกษตรกร และเลขที่บัญชีเงินฝาก เป็นต้น

นอกจากนี้ ต้องสำรวจว่าตนมีรายได้ เงินฝาก และหนี้สินเท่าใด หลังจากนั้น ให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างละเอียดก่อน ลงนามรับรองความถูกต้องและยินยอมให้เปิดเผยและตรวจสอบ

3. การมาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง โดยการยื่นแบบฟอร์มที่กรอกครบถ้วนพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

จากนั้นเจ้าหน้าที่จะกรอกข้อมูลของผู้มาลงทะเบียนเข้าระบบ และหลังลงทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนต้องรับเอกสารหลักฐาน (ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม) กลับไป เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ส่วนกรณี ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้ ต้องมีใบมอบอำนาจมาแสดงในวันลงทะเบียนด้วย

สมัครบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรกดเงินสดออนไลน์ 2562